Clubhuis Nautica

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Clubhuis nautica
E-mail: clubhuis@wsv-nautica.nl
Website: clubhuis nautica

Definities
1. clubhuis nautica: Botyq, gevestigd te Brielle onder KvK nr. 73465240.
2. Klant: degene met wie clubhuis nautica een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: clubhuis nautica en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens clubhuis nautica.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van clubhuis nautica zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt clubhuis nautica zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt clubhuis nautica slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
Prijzen
1. Alle prijzen die clubhuis nautica hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die clubhuis nautica hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan clubhuis nautica te allen tijde wijzigen.
3. Partijen komen voor een dienstverlening door clubhuis nautica een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
4. clubhuis nautica is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient clubhuis nautica de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
7. clubhuis nautica heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal clubhuis nautica prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met clubhuis nautica op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Betalingen en betalingstermijn
1. clubhuis nautica mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering  te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat clubhuis nautica de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. clubhuis nautica behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is clubhuis nautica gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan clubhuis nautica.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag clubhuis nautica zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van clubhuis nautica op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door clubhuis nautica, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan clubhuis nautica te betalen.
Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
· de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
· het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
· het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
· de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
· het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
o zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
o zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via clubhuis@wsv-nautica.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van clubhuis nautica, clubhuis nautica, kan worden gedownload.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan clubhuis nautica te verrekenen met een vordering op clubhuis nautica.

Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
o zaken van clubhuis nautica die bij de klant aanwezig zijn
o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van clubhuis nautica de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor clubhuis nautica enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst
1. clubhuis nautica voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. clubhuis nautica heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat clubhuis nautica tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat clubhuis nautica tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan clubhuis nautica.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert clubhuis nautica de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door clubhuis nautica redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Vrijwaring

De klant vrijwaart clubhuis nautica tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door clubhuis nautica geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door clubhuis nautica geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant clubhuis nautica daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen clubhuis nautica uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat clubhuis nautica in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat clubhuis nautica gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan clubhuis nautica.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling clubhuis nautica ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als clubhuis nautica een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan clubhuis nautica verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid clubhuis nautica
1. clubhuis nautica is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien clubhuis nautica aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. clubhuis nautica is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien clubhuis nautica aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van clubhuis nautica vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer clubhuis nautica toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door clubhuis nautica niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat clubhuis nautica in verzuim is.
3. clubhuis nautica heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien clubhuis nautica kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van clubhuis nautica in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan clubhuis nautica kan worden toegerekend in een van de wil van clubhuis nautica onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van clubhuis nautica kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor clubhuis nautica 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat clubhuis nautica er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. clubhuis nautica is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
Wijziging algemene voorwaarden
1. clubhuis nautica is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal clubhuis nautica zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van clubhuis nautica.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat clubhuis nautica bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar clubhuis nautica is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 14 januari 2022.